Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van amberlink, gevestigd te Beveren, geldig vanaf 1 januari 2018.


1. Overeenkomst

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend en algemeen bepaald voor alle offertes, facturen en overeenkomsten. Bij gebrek aan andere schriftelijke voorwaarden, overeengekomen tussen beide partijen, zijn enkel de voorwaarden van toepassing welke hieronder vermeld. De overeenkomst bestaat tussen de opdrachtgever of de klant, welke de order heeft geplaatst, en de leverancier (amberlink) welke de order heeft aanvaard. De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, evenals er zich geheel akkoord mee te verklaren. Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, bevoegd.

2. Aanbieding & acceptatie

De opdrachtgever heeft het recht deze voorwaarden aan te vragen bij de leverancier ter inzage, hetzij per post, via e-mail of door fysiek te overhandigen. De opdrachtgever erkent e-mail als wettelijk en geldig bewijsmiddel. Offertes gelden niet automatisch voor volgende opdrachten of aanbiedingen. Amberlink behoudt het recht de leverings- en betaalvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd. Tenzij schriftelijk overeengekomen worden algemene of specifieke voorwaarden van derden niet erkend door amberlink.

3. Auteursrecht

Tenzij anders bepaald in een aangepaste schriftelijke overeenkomst, komt het auteursrecht van de door amberlink geleverde ontwerpen en de elementen hiervan (zoals schetsen, illustraties of voorontwerpen) steeds aan haar toe. Het wordt de opdrachtgever verboden de geleverde goederen of delen ervan te verspreiden, kopiëren of reproduceren zonder toestemming. Indien dit toch gebeurt kan men schuldig bevonden worden aan oneerlijke concurrentie en/of namaking. Amberlink behoudt ten allen tijde het recht elementen uit een ontwerp te hergebruiken in andere toepassingen. In het geval van aankoop van extern materiaal zoals stockfotografie wordt de aangegeven wetgeving gerespecteerd door de leverancier.

Indien de opdrachtgever zelf materiaal aanlevert voor het uitwerken van een opdracht wordt hij verondersteld over het verspreidingsrecht van dit materiaal te beschikken. De opdrachtgever garandeert geen inbreuken op eigendoms- of auteursrechten van derden te maken, net zoals hij garandeert dat elektronische informatiedragers geen virussen en defecten bevatten. Het niet respecteren van enig verbod op verspreiden van materiaal aangeleverd door de opdrachtgever zelf (lettertypes, foto’s, teksten,…) valt volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Amberlink is ten allen tijde vrij om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeen gekomen. Amberlink mag geleverde ontwerpen ook toevoegen aan haar (online) portfolio of delen op sociale media, tenzij anders overeengekomen met de klant.

4. Bestelling van goederen en/of diensten

De levering van diensten en producten wordt schriftelijk of via e-mail aangevraagd. Mondelinge bevestiging van de bestelling door de klant wordt door de leverancier schriftelijk bevestigd. Voorafgaand aan de uitvoering van elke opdracht op maat, uitgevoerd door amberlink, dient een zo duidelijk mogelijke briefing te worden opgesteld door de opdrachtgever. Aan de hand hiervan zal vervolgens een offerte opgesteld worden.

4.1. Offertes

Enkel de door beide partijen ondertekende offerte is geldig en wordt afgeleverd per post, per e-mail of fysiek overgeleverd aan de klant. De duur van een overeenkomst is van onbepaalde aard tenzij anders aangeduid of overeengekomen tussen beide partijen. Een offerteprijs wordt steeds vermeld exclusief btw en verzendkosten (zie art. 6.2 van deze overeenkomst). Een offerteprijs geldt enkel voor de desbetreffende opdracht(en) vermeld in de offerte zelf. Offertes zijn vrijblijvend en blijven tot 30 dagen na datum geldig. Na 30 dagen dient de offerte te worden aangepast aan de huidige prijzen. Amberlink is slechts aan een offerte gebonden indien deze binnen de maand schriftelijk of via e-mail bevestigd wordt door de klant. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de geheel opgegeven prijs. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan derden wenst te verstrekken, dient hij amberlink hiervan, onder vermelding van hun namen, op de hoogte te stellen.

4.2.1. wijzigen aan offertes

Wijzigingen door de opdrachtgever, welke invloed hebben op de offerteprijs, zullen worden verrekend. Dit kan gaan over technische specificaties zoals formaat of zaken aangaande de fysieke afwerking van een werk zoals papierkeuze, maar ook werkuren die amberlink doorvoert teneinde deze wijzigingen te verwezenlijken, kunnen hierdoor vermeerderen en in rekening worden gebracht. Indien een vaste vergoeding overeengekomen werd, zal amberlink de klant trachten in te lichten over de mate waarin de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vergoeding ten gevolge heeft. Indien amberlink naar eigen initiatief wijzigingen wenst door te voeren in de technische of fysieke uitvoering van een opdracht, zal dit schriftelijk of via e-mail meegedeeld worden aan de klant ter goedkeuring. De offerte is gebaseerd op de geldende waarden van lonen, materialen en diensten die op dat moment van kracht zijn. Indien deze wijzigingen ondergaan, onafhankelijk van de verkoper, behoudt deze het recht om de prijzen op evenredige wijze hiernaar aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

5. Technische en/of esthetische geschillen

Elke opdracht, hetzij bestemd als drukwerk of bedoeld als digitaal middel, is een creatief denkproces dat uitgevoerd wordt door de leverancier, amberlink, met inspraak van de opdrachtgever. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is amberlink gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Wanneer de opdrachtgever esthetische of andere bedenkingen heeft bij het resultaat na afloop van de overeenkomst, het door hem eerder goedgekeurd resultaat en betaling van de factuur beschikt hij over het recht een aanvraag in te dienen voor een nieuwe offerte aan het adres van de leverancier teneinde een nieuwe aanpassingsronde in te voeren voor zover dat mogelijk is. Er wordt in dit geval een aangepaste overeenkomst opgesteld. Deze voorwaarde geldt niet voor werk dat reeds gedrukt en eventueel verdeeld werd, tenzij het gaat om een nieuwe versie van drukwerk wat enkel mogelijk is indien het origineel werk lang genoeg bewaard werd (zie art. 7).

5.1. Kleurgebruik

Het kleurgebruik op een website en/of drukwerk van de hand van amberlink is steeds opgesteld naar de normen van een eventuele huisstijl voor zover mogelijk. Indien de opdrachtgever geen voorkeur of richtlijnen voor kleurgebruik meedeelt aan amberlink is zij hier vrij in. Amberlink staat in voor een zo kwalitatief mogelijke uitwerking van de noden van de klant. Kleuren, vormen en beelden zijn echter onderhevig aan de kwaliteit en instellingen van het scherm waarop de bezoeker van de website ze bekijkt, of van de specificaties van de printer waarmee hij een proefdruk maakt.

5.1.1. KLEURGEBRUIK IN DRUKWERK

De verschillende drukprocédés houden een verschil in reproductie van kleuren in. De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden. Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere drukproeven zullen in rekening worden gebracht. Amberlink is enkel en alleen aansprakelijk voor technische fouten die ontstaan zijn door haar eigen onnauwkeurigheid of verwijl.

5.1.2. KLEURGEBRUIK OP WEBPAGINA’S

CMYK- en Pantone-kleuren of kleuren voor drukwerk zijn verschillend van RGB-kleurcodes of kleuren voor webpagina’s. Amberlink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor noodzakelijke verschillen tussen kleurcodes wegens het technisch gebrek aan exacte varianten.

5.2. Wijzigingen

De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren volgens nader bepaalde overeenkomst hieromtrent, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten.

5.3. 'Goed voor druk'

Amberlink controleert steeds technische specificaties alvorens deze worden overgenomen voor een bepaalde manier van uitvoering zoals drukken. Amberlink is niet aansprakelijk voor fouten in het drukwerk die het gevolg zijn van verkeerd meegedeelde informatie of aangeleverde bestanden, software en dergelijke vanwege de opdrachtgever. De klant is verplicht een ‘goed voor druk’ bestand (het definitieve bestand dat eventueel aan een toeleverancier zoals een drukker aangeleverd wordt) te controleren op inhoud teneinde fouten in druk te vermijden. Alvorens tot productie of openbaarmaking wordt overgegaan dienen beide partijen het laatste ontwerp of prototype te controleren en goed te keuren. Dit gebeurd schriftelijk of via e-mail. De verantwoordelijkheid van de leverancier wordt ontheven tijdens en na het drukken.

6. Levering

De leveringstermijn begint pas te lopen vanaf dat de leverancier alle benodigde elementen in zijn bezit heeft. De leveringstermijn hangt af van een minimale druktijd van 48 uur na het verkrijgen van akkoord van de opdrachtgever. Indien dit akkoord in een weekend valt of op een feestdag wordt de termijn verlengd tot en met de eerste dag na het weekend of de feestdag. Het in gebreke blijven van goedkeuringen, benodigde gegevens en/of materiaal vanwege de opdrachtgever heeft een verlenging van de levertermijn tot gevolg.

6.1. Factuur

Handelaars en consumenten beschikken respectievelijk over 8 en 30 dagen termijn voor het betwisten van een factuur. Indien de klachten door amberlink gegrond bevonden worden, zal er onderling met de klant een nieuwe overeenkomst worden opgesteld teneinde beide partijen tevreden te stellen. Indien er sprake is van niet-betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door amberlink, behoudt amberlink het recht een verwijlintrest aan te rekenen aan de klant, aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €100 per week. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt amberlink zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

6.2. Verzending en verzendkosten

Bij gebrek aan een specifiek meegedeelde voorkeur van aflevering door de opdrachtgever of anders meegedeeld door de leverancier wordt de verzending van goederen geregeld via Bpost. De verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De verzendkosten zijn onderhevig aan grootte en gewicht van het pakket en de plaats van bestemming. Alle goederen worden met zorg verpakt door de leverancier. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies die tijdens de verzending plaatsvindt.

6.3. Terugzending

Zaken die moeten worden teruggezonden om eender welke reden naar de leverancier dienen over hun originele verpakking te beschikken. Ingebruikname na constatering van gebreke, beschadiging, bezwaring en/of doorverkoop doet dit recht tot terugzending geheel vervallen.

7. Bewaren van ontwerpen

Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 2 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten worden hiervan in rekening gebracht.

8. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij amberlink bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

9. Overmacht

Amberlink is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede welke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij wanprestatie door toeleveranciers van goederen en/of diensten zoals drukkerijen, storingen in het internet of e-mailverkeer, storingen in de elektriciteit, stakingen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, nalatigheden van hulppersonen of koeriers. Indien amberlink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit is niet van toepassing als het leverbare deel geen zelfstandige waarde benut.

10. Opzegging en opschorting

De annulatie van een bestelling is mogelijk zolang de werkzaamheden door amberlink nog niet aangevat werden en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan de leverancier ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. Indien de werkzaamheden van amberlink worden overgedragen aan derden door de klant en de overdacht van de werkzaamheden voor amberlink extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht van de opdrachtgever. Amberlink is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:


– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.


– na het sluiten van de overeenkomst, amberlink ter kennis omstandigheden goede grond geven te vrezen voor het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever zoals faillissement.


– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, vroegtijdig wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke – in het kader van de opdracht – aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

11. Schadevergoeding

Klachten over de verrichte werkzaamheden zelf dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan amberlink. Indien klachten door de afnemer gegrond worden bevonden door amberlink, zal de leverancier een deel of de gehele geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen. In hoeverre het voor de opdrachtgever nog zin heeft, zal amberlink de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Het bedrag van schadevergoeding gericht aan de opdrachtgever is steeds beperkt tot en het hoogste factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier alsmede schadevergoeding voor andere schade is uitgesloten.

12. Privacy

Amberlink respecteert de privacy van haar klanten en hun gegevens. De klantengegevens worden opgeslagen in een klantenbestand dat niet met derden gedeeld wordt. Gegevens die via de website verkregen worden zullen eveneens discreet bewaard worden. Amberlink verbindt zich ertoe de gegevens uit dit bestand niet te gebruiken in het kader van andere activiteiten dan het meedelen van – mogelijks voor de klant interessante – promoties, kennisgevingen en aanbiedingen via een elektronische nieuwsbrief in een e-mail aan de klant zelf gericht. De klant is ten allen tijde gerechtigd amberlink te verbieden hem nieuwsbrieven via e-mail toe te sturen. Voor publicaties in tijdschriften of andere persmiddelen, aangevraagd door een opdrachtgever of de uitgever zelf, dient schriftelijk of via e-mail contact te worden opgenomen met de vraag voor toestemming. De leverancier zal alle nodige materiaal waaronder hoge resolutie beelden via e-mail of andere meest geschikte dienst (bv. via WeTransfer.com) bezorgen. Enkel door amberlink aangeleverde hoge resolutie bestanden en beelden mogen gebruikt worden ter publicatie. Indien lage resolutie beelden gebruikt worden in een publicatie onder de naam van amberlink kan dit immers schade toedienen aan het imago van de onderneming.

13. Contact

Er kan ten allen tijde contact opgenomen worden met amberlink via onderstaande gegevens:

amberlink

t.a.v. Amber Van Mieghem

Tulpenstraat 21

9120 Melsele

Btw-nummer: BE 0687.730.196

GSM: +32 (0) 474 054738

E-mailadres: hello@amberlink.be